Voorwaarden

 • Je hond laten spelen of logeren bij ons is GEHEEL OP EIGEN RISICO. Omdat wij een natuurlijke speelweide hebben met veel honden bij elkaar kan het voorkomen dat je hond zich krast aan bijvoorbeeld takjes van een struik, zich verstapt tijdens het spelen met een andere hond, of dat er onverhoopt iets anders gebeurt. Wij kunnen daarom ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele dierenartskosten. 
 • Honden die bij ons komen spelen of logeren moeten vlovrij zijn.
 • Neem het paspoort altijd mee als je jouw hond komt brengen voor een logeerpartij.

 • Na de proefdag dient de hond in de drie daaropvolgende weken voor de eerste keer gebracht te worden voor de dagopvang. Het abonnement gaat vanaf die dag in. 
 • Een proefdag is verplicht, maar ook na een aantal keer dagopvang/logeerpartij(en) behouden wij ons het recht een hond te weigeren.
 • Het dagopvang-abonnement heeft een minimale duur van 6 maanden. Daarna maandelijks opzegbaar. 
 • Wanneer een hond 3 maanden zonder overleg niet geweest is, wordt deze uitgeschreven en kan deze niet meer komen spelen/logeren.
 • Je hond moet ingeënt (of getiterd) zijn om bij ons te kunnen verblijven. De enting tegen de ziekte van Weil (Leptospirose) is verplicht en moet jaarlijks gegeven worden. De entingen tegen parvo, hondenziekte en leverziekte worden tegenwoordig na het eerste jaar veelal om de 3 jaar gegeven. De enting tegen kennelhoest is niet verplicht.
 • Bij het inschrijven van je hond ga je akkoord met deze voorwaarden. Je geeft ook toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen (je kan je op elk moment uitschrijven daarvoor), en toestemming dat er foto's van je hond gebruikt kunnen worden voor social media en marketing doeleinden.


Wij kunnen helaas geen honden aannemen die: 

 • Niet gecastreerd zijn (reutjes vanaf 6 maanden). Chemische castratie voldoet niet. Heb je een jonge hond jonger dan 6 maanden? Wacht dan met de proefmiddag inplannen tot hij die leeftijd bereikt heeft en gecastreerd is.
 • Loops zijn (teefjes)

 • Veel blaffen, piepen of slopen overdag of 's nachts

 • Niet binnen redelijke termijn kunnen wennen / verlatingsangst hebben

 • Dominant of agressief gedrag vertonen

 • Teveel begeleiding nodig hebben in het spel met andere honden of te druk/lomp zijn. (Dit beoordelen wij op basis van lichaamstaal en uitstraling van de hond. Daarom kan het zijn dat een hond die nog niets écht verkeerd heeft gedaan, toch geweigerd wordt) 

Rassen die wij niet (meer) aannemen zijn o.a.:

 • Duitse, Belgische, Zwitserse, Mechelse en Hollandse herders 

 • Rottweilers

 • Staffords/Pitbulls

 • Rhodesian ridgebacks

 • Bullterriers

 • Cane Corso's

 • Argentijnse doggen 

 • Chow Chow's

 • Duitse staande honden

 • En soortgelijke rassen en kruisingen. Wij beseffen dat er ook veel honden van deze rassen zijn die waarschijnlijk prima zouden functioneren. Toch hebben we besloten deze rassen niet meer aan te nemen.


Algemene voorwaarden

Artikel 1- DEFENITIES 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Hondenpension: Hondencentrum Fikkie B.V., Emiel de Wit, hierna te noemen HcFikkie.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met HcFikkie een pensionovereenkomst aangaat of wil aangaan

Gastdier: Het huisdier van de consument, waarvoor een pensionovereenkomst wordt / is gesloten.

Pensionovereenkomst: de overeenkomst tussen HcFikkie en de consument, waarbij HcFikkie zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de consument te betalen prijs.

Pensionovereenkomst op afstand: Elke pensionovereenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wortd gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waarbij HcFikkie het systeem daartoe heeft georganiseerd.

Verzorging: de door HcFikkie uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het welzijn van het gastdier.

Huisvesting: het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.

Reservering: de afspraak tussen HcFikkie en de consument om het gastdier gedurende een overeengekomen periode huisvesting te verlenen in het dierenpension tegen het op het moment van in ontvangst nemen van het dier geldende tarief.

Vaccinatie: de op het moment van de pensionovereenkomst geldende vaccinatieverplichtingen, waarover HcFikkie de consument informeert en waaraan de consument moet voldoen.

Machtiging: een door de consument aan HcFikkie schriftelijk vertrekte volmacht, die HcFikkie verplicht om voor rekening van de consument deskundige (veterinaire) hulp in te roepen wanneer er duidelijk symptomen zijn dat het welzijn van het gastdier in gevaar is.

Artikel 2 - TOEPASSELIJKHEID 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen HcFikkie en de consument met betrekking tot de huisvesting van een gastdier in het dierenpension.

Artikel 3- HET AANBOD 

3.1. HcFikkie brengt een aanbod mondeling, dan wel schriftelijk / elektronisch uit.

3.2. Het aanbod omvat in elk geval de volgende onderdelen: - de periode waarvooor de gevraagde reservering geldt; - de prijs en de wijze van betaling hiervan; - de in de sector geldende vaccinaties - de gevallen waarin de huisvesting van het gastdier kan worden geweigerd; - de zorg van de consument om de naam van een contactpersoon en/ of de eigen dierenarts door te geven voor spoedoverleg in bijzondere omstandigheden; - de vermelding van het bestaan van de op de overeenkomst van toepassing zijnde algemen voorwaarden.

3.3. Een electronisch aanbod is onherroepelijk gedurende dertig dagen nadat de consument het aanbod heeft ontvangen.

3.4. Het electronische aanbod gaat vergezeld van een link naar een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden

Artikel 4- DE OVEREENKOMST

4.1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.

4.2. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de consument mondeling of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

4.3. Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand, dan geldt voor de consument een bedenktijd van zeven werkdagen.

Artikel 5- DE PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

5.1. De prijs die de consument moet betalen wordt vermeld op de website. De prijs bevat de kosten van verzorging en huisvesting van het gastdier en is inclusief BTW. De prijs is exclusief de kosten van voeding.

5.2. Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs.

5.3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.

5.4. Bij een overeengekomen verlenging van de huisvesting van het gastdier geldt dezelfde prijs per dag als de overeengekomen prijs voor de periode dat het gastdier al in het pension zat. 

Artikel 6 - DE BETALING

6.1 Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van het nog openstaande bedrag plaats door middel van een machtiging of automatische incasso. Indien de consument het niet eens is met de hoogte van de factuur, kan deze binnen twee weken per e-mail bezwaar maken.

6.2. Het vervroegd afhalen van het gastdier geeft geen recht op gedeeltelijke teruggaaf van de pensionprijs, tenzij partijen anders overeengekomen zijn. 

6.3 Bij ophalen van het gastdier buiten de openingstijden berekent hcFikkie een tarief van €0,35 per minuut.

ARTIKEL 7 - RECHTEN EN PLICHTEN VAN HET DIERENPENSION.

7.1 Het dierenpension verplicht zich om op basis van de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen. Het dierenpension verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier, dat bij haar verblijft.

7.2 Het dierenpension zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier.

7.3 Het dierenpension mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier kalmerende middelen toe (laten) dienen, indien dit naar het oordeel van het dierenpension noodzakelijk is.

7.4 Indien de klant zich niet op de overeengekomen aanvangsdatum van het verblijf van het gastdier met het aangemelde gastdier bij het dierenpension meldt, mag het dierenpension de pensionovereenkomst als ontbonden beschouwen. 

7.5 Het dierenpension is gerechtigd de toegang tot het dierenpension te weigeren voor het gastdier indien het gastdier niet beschikt over de wettelijke, dan wel door het dierenpension verplicht gestelde, inentingen of aanvullende bepalingen.

7.6 Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de overeenkomst in het dierenpension verblijft, is de klant de prijs per dag aan het dierenpension verschuldigd die in de overeenkomst is overeengekomen.

7.7 Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst bij het dierenpension ophaalt, zal de pensionovereenkomst automatisch verlengd worden. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

7.8 Het dierenpension is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens het verblijf.

ARTIKEL 8 - RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE KLANT.

8.1 De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan het dierenpension te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het dierenpension.

8.2 De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.

8.3 De klant is verplicht bij de ondertekening van de pensionovereenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenpension het bewijs van inenting af te geven. (Voor honden: hondenziekte - ziekte van Carré en parvovirusinfectie. Voor katten: kattenziekte - infectieuze gastro- enteritis en niesziekte) Ook het bewijs van iedere andere wettelijk voorgeschreven of door het dierenpension aanvullend vereiste inenting moet worden afgegeven.

ARTIKEL 9 - ZIEKTE EN/ OF OVERLIJDEN VAN HET GASTDIER.

9.1 De klant machtigt hierdoor het dierenpension om in geval van ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verblijf van het gastdier in het dierenpension op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.

9.2 Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension onverhoopt komt te overlijden, kan het dierenpension door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van het dierenpension.

ARTIKEL 10- AANSPRAKELIJKHEID.

10.1 Een tekortkoming in uitvoering van de pensionovereenkomst kan het dierenpension niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het dierenpension en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan het dierenpension gebruik wenst te maken bij de nakoming van de pensionovereenkomst.

10.2 Het dierenpension zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

10.3 Het dierenpension is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door het dierenpension en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend het dierenpension. Het dierenpension is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst.

10.4 In geval het dierenpension aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van niet-nakoming door het dierenpension van haar verplichtingen uit de pension overeenkomst, blijft de schadevergoeding ten alle tijde beperkt tot de overeengekomen pensionprijs, met daarbij een maximum van bedrag € 363,00 (zegge: driehonderdendrieënzestig Euro).

10.5 De klant vrijwaart het dierenpension voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de pensionovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door het dierenpension.

ARTIKEL 11 - GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT.

11.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied het dierenpension is gevestigd, tenzij de klant binnen één maand nadat het dierenpension schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

11.2 Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.

Februari 2024